Impactor-osuuskunnan säännöt

1 § Toiminimi
Osuuskunnan toiminimi on Impactor Consulting Osk.

2 § Kotipaikka
Osuuskunnan kotipaikka on Helsinki.

3 § Toimiala
Osuuskunnan toimiala on liikkeenjohdon konsultointi. Osuuskunta harjoittaa yhteiskunnallisten yritysten ja muiden yhteiskunnallisesti vaikuttavien toimijoiden rahoitukseen sekä vaikuttavuusinvestoimiseen liittyvää koulutus-­, valmennus-­ ja konsultointipalvelua. Lisäksi toimialana on kaikki laillinen ja samalla eettinen liiketoiminta.

Osuuskunta palvelee jäseniään avustamalla rahoitustarpeiden kartoittamisessa, rahoitusvalmiuden kehittämisessä sekä rahoituksen hankkimisessa sijoittajilta.

Osuuskunnan palveluita voivat käyttää muutkin kuin osuuskunnan jäsenet.

4 § Jäsenyyden hakeminen ja alkaminen
Osuuskunnan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hallitukselta. Hallitus päättää hakemuksen hyväksymisestä tai hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty.

5 § Tiimiosuudet
Tiimiosuudet on tarkoitettu perustajajäsenten ja työntekijöiden merkittäviksi. Jokainen osuuskunnan tiimijäsen on velvollinen hankkimaan yhden tiimiosuuden. Tiimiosuudella ei ole nimellisarvoa. Osuuksien antamisesta, osuuden merkintähinnasta ja niiden ehdoista päättää osuuskunnan kokous tai osuuskunnan kokouksen antaman valtuutuksen perusteella hallitus.

6 § Asiakasosuudet
Asiakasosuudet on tarkoitettu osuuskunnan asiakkaiden merkittäväksi. Jokainen osuuskunnan asiakasjäsen on velvollinen hankkimaan yhden asiakasosuuden. Asiakasosuudella ei ole nimellisarvoa. Osuuksien antamisesta, osuuden merkintähinnasta ja niiden ehdoista päättää osuuskunnan kokous tai osuuskunnan kokouksen antaman valtuutuksen perusteella hallitus.

7 § Sijoittajaosuudet
Myös muut kuin jäsenet voivat merkitä sijoittajaosuuksia. Sijoittajaosuus ei tuota muita oikeuksia kuin oikeuden osuudelle maksettavaan tuottoon sekä osuuden palautukseen. Sijoittajaosuudelle voidaan maksaa tuottoa ylijäämästä 13 §:n mukaisesti. Sijoittajaosuudella ei ole nimellisarvoa. Osuuksien antamisesta, osuuden merkintähinnasta ja niiden ehdoista päättää osuuskunnan kokous tai osuuskunnan kokouksen antaman valtuutuksen perusteella hallitus.

8 § Osuuden merkintähinnan palauttaminen
Osuuden merkintähinnan palauttamisessa sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tämä koskee kaikkia osuuslajeja.

9 § Osuuskunnan hallitus
Osuuskunnalla on hallitus, johon kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy seuraavana vuonna uuden hallituksen valintaan.

10 § Osuuskunnan edustaminen
Osuuskuntaa edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kukin yksin. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden osuuskunnan edustamiseen.

11 § Osuuskunnan kokous
Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta kirjallisesti tai sähköpostitse tai muulla todennettavalla tavalla jokaiselle jäsenelle, ellei osuuskuntalaissa ole säädetty tästä poikkeavasta kokouskutsuajasta. Kutsu toimitetaan kaikille osuuskunnan jäsenille, joiden osoite on jäsenrekisterissä tai muuten osuuskunnan tiedossa.

Varsinainen osuuskunnan kokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa päätetään seuraavista asioista:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä;
3. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 4. vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet 5. valitaan tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja.

12 § Osuuskunnan kokouksen päätöksenteko
Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet sekä tiimiosuuksia merkinneistä jäsenistä että asiakasosuuksia merkinneistä jäsenistä. Jos päätös on tehtävä määräenemmistöllä, osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut osuuskuntalain kulloinkin edellyttämä määräenemmistö sekä tiimiosuuksia merkinneistä jäsenistä että asiakasosuuksia merkinneistä jäsenistä.

13 § Ylijäämän jakaminen
Osuuskunnan edellisen tilikauden ylijäämästä vähintään viisikymmentä prosenttia käytetään osuuskunnan oman toiminnan kehittämiseen.

Osuuskunnan kokous voi päättää jakaa enintään viisikymmentä prosenttia edellisen tilikauden ylijäämästä sijoittajaosuuksille. Jaettava ylijäämä jaettuna merkittyjen sijoittajaosuuksien lukumäärällä on yhdelle sijoittajaosuudelle maksettava tuotto.

14 § Lahjat ja lahjoitukset

Osuuskunnan kokous voi päättää lahjojen antamisesta yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen.